Fonduri Europene

Consultanță fonduri europene

Prin serviciile de consultanță în accesarea Fondurilor Europene, echipa Mușat & Partners vă oferă suport și soluții optime pentru ca planurile dumneavoastră ambițioase să poată deveni realitate. Printr-un sistem de management al proiectului foarte bine pus la punct, echipa noastră vă asigură asistență și consultanță pe tot parcursul demarării proiectului, urmărind următoarele etape:

1. Identificare finanțare

În cadrul acestei prime etape vom analiza propunerea, stabilind eligibilitatea beneficiarului și a ideii de proiect; vom identifica sursele de finanțare existente și vom propune soluții pentru a obține o finanțare neramburabilă maximă.

2. Elaborare Proiecte

În cadrul acestei etape vom defini și organiza activitățile proiectului, vom elabora planul de afaceri împreună cu studiul de fezabilitate și vom întocmi cererea de finanțare, după care vom depune proiectul la organele administrative pentru evaluare.

3. Implementare Proiecte

După ce proiectul a fost admis, urmează etapa de implementare a acestuia, etapă în care echipa noastră vă va sta la dispoziție pentru respectarea tuturor criteriilor și normelor impuse de finanțator, evitând orice greșeli sau situații în urma cărora finanțarea proiectului ar putea fi întârziată sau rambursarea cheltuielilor anulată.

4. Monitorizare Proiecte

Nici după finalizarea proiectului echipa noastră nu vă va lăsa singuri, ci vă vom oferi servicii de Asistență– Post Contractare, în funcție de specificul proiectului și nevoile întâmpinate.

Programe de finanțare 2021-2027

Cel mai mare pachet de stimulente din istorie

În data de 17 decembrie 2020 Consiliul UE a adoptat regulamentul privind noul Cadru Financiar Multianual (CFM) 2021-2027 și pachetul de relansare economică Next Generation EU (NGEU) , care este instrumentul temporar conceput pentru a stimula redresarea. Împreună, acestea vor forma cel mai mare pachet de stimulente finanțat vreodată în Europa cu scopul de a sprijini recuperarea din pandemia COVID-19 și de a pune bazele unei Europe moderne și durabile. Pachetul are în vedere un buget total de 1,8 trilioane EUR, dintre care 1074,3 miliarde EUR vor fi alocați pentru UE 27 (27 state membre UE rămase în urma Brexit-ului și va fi integrat inclusiv Fondul European de Dezvoltare) și Next Generation EU (NGEU) în valoare de 750 de miliarde EUR.

Politica de coeziune 2021-2027

În cadrul acestui buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia Europeană a propus modernizarea politicii de coeziune, care este principala politică de investiții a UE. Pentru această perioadă de programare (2021 – 2027) s-au definit 5 obiective de politică (OP), ce au rolul de a stimula convergența economică și socială prin înzestrarea cu instrumente adecvate pentru o creștere solidă și durabilă.

Cele 5 obiective de politică sunt din cadrul noii politici de coeziune și sunt în consonanță cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și prioritățile strategiei CE:

 • OP1. O Europă mai inteligentă – o transformare economică inovatoare și inteligentă.
 • OP2. O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon.
 • OP3. O Europă mai conectată – mobilitate și conectivitate TIC regională.
 • OP4. O Europă mai socială – implementarea Pilonului european al drepturilor sociale.
 • OP5. O Europă mai aproape de cetățeni – dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor urbane, rurale și de coastă prin inițiative locale.

Mecanismul de Redresare și Reziliență

Mecanismul European de Reziliență și Redresare este elementul central al Instrumentului NextGenerationEU, cu împrumuturi și granturi în valoare de 672,5 miliarde de euro, disponibile pentru sprijinirea reformelor și a investițiilor întreprinse de țările Uniunii Europene. Mecanismul va avea 6 direcții prioritare de finanțare:

 • Tranziția verde, inclusiv biodiversitatea
 • Transformarea digitală
 • Coeziunea economică și competitivitatea
 • Coeziunea socială și teritorială
 • Reacția la criză instituțională și pregătirea pentru criză
 • Politici pentru următoarea generație, copii și tineri, inclusiv educație și abilități

Alocarea pentru România este în valoare de 29,2 miliarde EURO.

chart

Bugetul alocat României în perioada 2021-2027 pentru fonduri europene

Comisia Europeană a alocat României aprox. 31 miliarde euro (prețuri curente) din fondurile europene din sesiunea 2021-2027, aferente Politicii de Coeziune, care au fost împărțite astfel:

 • Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) – 17,715 miliarde euro, inclusiv 392 milioane euro pentru Cooperare Teritorială Europeană. Acest buget este dedicat în special digitalizării, dezvoltării durabile, incluziunii sociale ori sănătății;
 • Fondul Social European Plus (FSE+) – 8,385 miliarde euro, prin care vor fi sprijinite incluziunea socială, sănătatea, educația și ocuparea forței de muncă.
 • Fondul de Coeziune (FC) – 4,499 miliarde euro, inclusiv alocarea de transferuri către Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility – CEF) – 1,091 miliarde euro, din care doar 70% la dispoziția Statului Membru. Banii sunt alocați pentru a dezvolta domeniul transportului și va sprijini dezvoltarea durabilă;
 • Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ) – 1,766 miliarde euro, alocați pentru a sprijini diversificarea economică a celor mai afectate regiuni.

tabel

Sursa: http://mfe.gov.ro/

România va beneficia în 2021-2027 de 9 (nouă) Programe Operaționale aferente implementării politicii de coeziune la nivel național:

 • Programul Operaţional Tranziție Justă (POTJ): 1,76 miliarde euro.
 • Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD): 4,615 miliarde euro;
 • Programul Operațional Transport (POT): 8,3 miliarde euro;
 • Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF): 2,143 miliarde euro
 • Programul Operațional Sănătate (POS): 4,73 miliarde euro;
 • Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO): 7,722 miliarde euro;
 • Programul Operaţional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS): 2,594 miliarde euro;
 • Programe Operaţionale Regionale (POR):
 • Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT): 597 milioane euro;

POTJ

Obiectivul principal al acestui program este de a sprijini teritoriile cele mai afectate și de a permite regiunilor și cetățenilor să abordeze impactul social, economic și de mediu al tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic.

Au fost identificate 6 județe din România care trebuie sprijinite la nivel economic și social și mai ales în procesul de reducere semnificativă a emisiilor cu efect de seră, și anume: Hunedoara, Gorj, Dolj, Galați, Prahova și Mureș. Există și alte zone cu aspecte problematice similare, pentru care se află in proces de negociere cu Comisia Europeană privind posibilitatea finanțării prin intermediul FTJ (județele Maramureș, Caraș-Severin,Alba, Brașov, Harghita, Vâlcea, Sibiu, Mehedinți).

POTJ urmărește finanțarea nevoilor de dezvoltare din următoarele sectoare: creșterea și diversificarea economică, ocuparea forței de muncă prin recalificare sau reconversie profesională, decontaminarea siturilor poluate și economie circulară, energie curată prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, eficiență energetică și energie din surse regenerabile precum și digitalizare.

În vederea obținerii finanțării, se va elabora câte un plan teritorial pentru tranziție justă (PTTJ) la nivelul fiecărui județ identificat. Aceste planuri vor fi analizate și aprobate de COM ca parte a programului prin care sunt implementate.

(Sinteza Programului Operațional Tranziție Justă 2021-2027 – sursa: https://mfe.gov.ro)

PODD

Programul Operaţional Dezvoltare Durabilă 2021-2027 este un document strategic de programare care are drept obiective asigurarea coeziunii sociale, economice și teritoriale prin sprijinirea unei economii cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră și prin asigurarea utilizării eficiente a resurselor naturale.

Priorități de investiții prin PODD :

 • Tranziţie energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse, sisteme inteligente de energie, rețele şi soluții de stocare (intervenții adresate mediului privat); Instrumente financiare
 • Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară
 • Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului şi decontaminarea siturilor poluate
 • Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor

POT

Scopul principal al POT este dezvoltarea infrastructurii de transport pe teritoriul Romaniei in vederea îmbunatățirii conectivității între regiunile tării dar si cu restul tărilor din Uniunea Europeană, sprijinind eficientizarea infrastructurilor și serviciilor de mobilitate a persoanelor și mărfurilor .Strategia POT s-a dezvoltat la intersecția politicii europene de transport evidențiată prin Politica TEN-T, Strategia Europa 2020, pachetul “Europa în mișcare” și nevoile naționale de dezvoltare a infrastructurii și serviciilor de transport, precum și a siguranței rutiere așa cum sunt prezentate în Strategia actualizată de implementare a Master Planului General de Transport al României parte din Planul Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2020-2030.

Bugetul estimat al programului ( suma este estimativă având în vedere negocierile care sunt în curs de desfășurare) este de 8,368 mld Euro din care: 2,042 mld Euro FEDR; 5,570 mld Euro FC și 4,612 mld Euro BS

SINTEZA PROGRAMULUI OPERAȚIONAL TRANSPORT 2021-2027, sursa https://mfe.gov.ro

POCIDIF

Programul Operațional Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare (POCIDIF) propune măsuri în domeniile de cercetare dezvoltare şi inovare/specializare inteligente și în domeniul digitalizării, finanțate fie prin granturi, fie prin instrumente financiare, cu scopul de a reduce disparitățile între RO și alte state memebre UE, dar și între regiunile din RO. Bugetul estimat al programului (negpcierile sunt în curs de desfășurare) este de 2,143 mld euro, din care: – 1,500 mld euro FEDR – 0,643 mld euro BS

POS

POS este un program operațional multifond dedicat domeniului sănătății, care are drept obiectiv general îmbunătățirea accesibilității, eficacității, eficienței și rezilienței sistemului de sănătate.

Bugetul total de 4,068 miliarde euro alocat POS 2021-2027 va fi direcționat către următoarele priorități:

 • Investiții pentru construirea spitalelor regionale și infrastructuri spitalicești noi, cu impact teritorial major – 1,28 miliarde euro (FEDR, FSE+);
 • Servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite în regim ambulatoriu – 235 milioane euro (FEDR, FSE+);
 • Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung, adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al morbidităţii – 200 milioane euro (FEDR, FSE+);
 • Creșterea eficienței sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii – 1,49 miliarde euro (FEDR, FSE+);
 • Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical – 412 milioane euro (FEDR);
 • Digitalizarea sistemului medical – 214 milioane euro (FEDR);
 • Măsuri care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizarea de metode moderne de investigare, intervenție, tratament – 235 milioane euro (FEDR, FSE+).

În perioada 2021-2027 vor exista mai multe surse de finanțare în domeniul sănătății în afară de POS, și anume: Resc EU, Eu4Health, PNRR, React EU, Horizon Europene.

POEO

Bazat pe obiectivul de politică nr 4: ” O Europă mai socială”, Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) are scopul de a crea o Românie mai socială, prin modernizarea instituțiilor și serviciilor oferite pieței muncii, prin promovarea participării echilibrate, după gen, pe piața muncii, prin generarea unei adaptări mai eficiente a lucrătorilor/angajaților față de schimbările rapide de pe piața muncii, și nu în ultimul rând, prin crearea unui sistem de educați relevant pentru piața muncii și stimulativ pentru învățare.

Alocarea financiară a POEO provine din bugetul FSE+ și din bugetul de Stat.

POIDS

Scopul Programului Operaţional Incluziune și Demnitate Socială este de a sprijini incluziunea sociala a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile, mai ales ale celor in risc ridicat, inclusiv prin reducerea decalajului rural-urban in ceea ce priveste saracia si excluziunea sociala, precum si cresterea accesului la servicii de calitate pentru populatia vulnerabila.

Sursa de finanțare a Programului Operațional este Fondul Social European+, Fondul European pentru Dezvoltare Regionala si Bugetul Național

POR

Programele Operaționale Regionale au fost create pentru a sprijini nevoile particulare ale fiecărei regiuni a României, ținând cont de potențialul regional și de domenii cheie, convergente și complementare cu impact real pentru calitatea vieții și bunăstarea comunităților locale.

Printre beneficiarii POR se numără întreprinderile, universitățile, clusterele, incubatoarele, acceleratoarele, instituțiile publice locale, unitățile administrativ-teritoriale (UAT), dar și organizații de cercetare dezvoltare și agenții de dezvoltare regională (ADR).

POR vor fi implementate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare ale României, și anume, regiunile Centru, Nord-Est, Vest, București-Ilfov, Nord-Vest, Sud Muntenia, Sud-Este și Sud-Vest.

POR-VEST

Pentru prima dată Regiunea Vest va avea propriul Programul Operațional Regional, elaborat la nivel regional, iar în acest context, strategiile regionale: Strategia de dezvoltare aferentă Planului de Dezvoltare Regională Vest 2021-2027 și Strategia de Specializare Inteligentă devin principalele instrumente pe care se fundamentează elaborarea POR Vest. Aceste instrumente vor fundamenta accesul la fondurile europene alocate prin Politica de Coeziune la nivel regional și au scopul de atrasa direcțiile majore de dezvoltare ale Regiunii Vest în toate domeniile de dezvoltare, vizând reducerea disparităților inter-regionale și intra-regionale și dezvoltarea echilibrată, durabilă și incluzivă a Regiunii Vest. Regiunea Vest are 4 județe componente: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș.

chart

chart

Pentru perioada 2021–2027, în cadrul Programului Operațional Regional Vest solicitanții din Regiunea Vest vor putea accesa o gamă largă de intervenții, în
cadrul celor 5 Obiective de Politică propuse de Regulamentul Comun al UE privind Fondurile de Coeziune, după cum urmează (slide-ul următor – sursa: adrvest.ro)

POAT

Obiectivul Programului Operațional Asistență Tehnică este de a asigura utilizarea şi administrarea eficientă şi eficace a fondurilor UE, sprijinind programarea, monitorizarea, controlul, auditul, evaluarea, comunicarea cu privire la priorităţile UE. Bugetul estimat al programului este de 598.500.001 milioane Euro, din care: FEDR: 141.500.000 mil + 94.333.334 mil CN , FSE+ : 217.600.000 mil + 145.066.667 mil CN

vreau un avocat   >